JE FAVORIETE DEALER

Algemene voorwaarden.

dam Image
1. Inleiding.

BMW Belgium Luxembourg NV , Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, BTW BE 0431.533.863, RPR Mechelen (“BMW Belux”) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.
De financierings- en verzekeringsproducten die vermeld zijn op de website worden aangeboden door BMW Financial Services Belgium NV dat deel uitmaakt van de BMW Group.

 

 

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

 

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik. 

 

3. Producten en diensten.


De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

 

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

 

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BMW Belux kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. BMW Belux, evenmin als enige andere vennootschap van de BMW Group en haar verdelers, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. BMW Belux oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. BMW Belux wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende een BMW Group vennootschap of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten van BMW AG en/of de derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van de BMW Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.